Külastaja meelespea

KILINGI-NÕMME KLUBI KÜLASTAJA SISEKORRAEESKIRJAD
Klubis viibijate turvalisuse, mugavuse ja meeldivuse huvides tuleb kõikidel Külastajatel
täita käesolevaid sisekorraeeskirju ja Korraldaja poolt kehtestatud muid nõudeid.
Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele Külastajatele.
Reeglite lugemata jätmine või nende mittetundmine ei vabasta Külastajat nende täitmisest.


1.
SISSEPÄÄS
o Pilet on ühekordne, klubist või klubi poolt korraldatud sündmuse alalt lahkudes
kaotab pilet kehtivuse.
o Klubi sündmustele pääseb korrektse ja terve pileti ettenäitamisel. Pilet tuleb
alles hoida klubist või klubi poolt korraldatud sündmuselt lahkumiseni. Pilet
kaotab kehtivuse kui see on korraldajale äratundmatuseni rikutud.
o Klubisse ja klubi poolt korraldatud sündmustele ei lubata liigsete
joobetunnustega või avalikku korda rikkuvaid inimesi.
o Klubi sündmustele sissepääsul on turvatöötajatel õigus teostada Külastajate ja
Külastajate valduses olevate esemete (sh kotid ja taskud jms) turvakontrolli.
Turvakontrollist keeldujaid klubi või klubi poolt korraldatavale sündmusele ei
lubata.
o Riidehoidu jäetud väärtuslike esemete (sularaha, väärisesemed, autovõtmed
jms) kadumise eest Kilingi-Nõmme Klubi
ei vastuta.


2. KÜLASTAJAL ON KEELATUD:
o Siseneda lemmikloomadega.
o Siseneda relva, pürotehnika või muu taolise esemega.
o Siseneda liigse alkoholijoobe või narkojoobe tunnustega.
o Siseneda jalanõudes, mis kahjustavad maja siseruumide põrandat.*
o Siseneda rulluiskude, rula või jalgrattaga.
o Suitsetada kohas, kus see pole lubatud (sh e-sigaret). Suitsetamine on lubatud
klubi ees või klubi poolt korraldatud sündmusel selleks ette nähtud kohas, mis
omab vastavaid märgistusi.
                                                                                                                              

o Omada või tarbida narkootikume ja psühhotroopseid aineid, nendega kaubelda
või pakkuda neid teistele isikutele.
o Kasutada füüsilist vägivalda teiste isikute suhtes või omastada võõrast vara.
o Vandaliseerida, rüüstada loodust ja visata maha prügi kohta, mis ei ole selleks
ette nähtud.
o Ilma loata filmimida ja pildistada.
o Häirida sündmusi ja kaaskülastajaid.
o Rikkuda, määrida ja hävitada maja inventari.
o Omavoliline reklaamtegevus.
Korraldajal ja turvatöötajatel on õigus kõrvaldada klubist või klubi poolt korraldatava
sündmuse territooriumilt isikud, kes käituvad häirivalt või rikuvad sisekorraeeskirju.
Sündmuselt kõrvaldatud isiku pilet kaotab kehtivuse ning isik kaotab edasise õiguse
sisenemiseks. Kõrvaldatud isikul ei ole õigust nõuda Korraldajalt pileti tagasi ostmist ja/või
selle hüvitamist.
Korraldajal on õigus nõuda Külastaja poolt klubi või klubi poolt korraldatud sündmuse
territooriumil olevale varale tekitatud kahjude kohest hüvitamist vastavalt vara maksumuse või
taastamise turuväärtusele. Kahjude mittehüvitamise korral on Kilingi-Nõmme Klubil õigus
juhinduda võlaõigusseaduse sätetest.


3.
KÜLASTAJAL ON KOHUSTUS:
o Järgida klubi sisekorraeeskirju.
o Käituda korrektselt ja järgida üldtunnustatud kõlblusnorme.
o Hoida puhtust ning panna prügi üksnes selleks ette nähtud kohtadesse.
o Alluda Korraldaja ja turvatöötajate seaduslikele korraldustele.
o Vastutada oma laste turvalisuse ja tegevuse eest ning jälgida, et lapsed ei häiriks
oma tegevusega kolmandaid isikuid.

4. ÜLDINE
o Kilingi-Nõmme Klubil ja tema volitatud isikutel (sh turvatöötajatel) on õigus
kontrollida käesoleva sisekorraeeskirjade nõuetest kinnipidamist. Nimetatud
nõuete eiramise korral on õigus nõuete eiraja klubist või klubi poolt korraldatud
sündmuselt välja saata. Seejuures puudub nõuete eirajal õigus rahaliste nõuete
esitamiseks mistahes põhjendustel.
o Klubil on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid
kui need tulenevad konkreetse sündmuse korralduslikest eripäradest.
o Kilingi-Nõmme Klubi ega turvateenistus ei vastuta Külastaja võimalike
vigastuste ja isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest klubis, klubi poolt
korraldatud ürituse territooriumil või parklas. Sündmuse järgselt leitud asju
hoitakse sündmuse korraldaja poolt kaks nädalat alates sündmuse päevast.
o Klubi ei vastuta korraldajast olenemata põhjustel probleemi tekkimise eest.
o Kilingi-Nõmme Klubil ja tema volitatud isikutel (sh turvatöötajatel) on õigus
nõuda vanusepiiranguga sündmuste ning soodushinnaga piletite ostjalt
isikut tõendavat dokumenti.
o Kilingi-Nõmme Klubil on õigus konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda
politsei.


* Jalanõud, mis kahjustavad klubi põrandat:
– mudased/liivased välijalanõud
– kingad, millel on musta värvi määriv tald